Διαχείριση χρόνου

Παρακολούθηση κάθε πτυχής του χρόνου, του χρόνου εργασίας, της ασθένειας και της ετήσιας άδειας

Διαχείριση χρόνου
Διαχείριση χρόνου
Διαχείριση χρόνου

Η τήρηση του χρόνου και η διαχείριση των φύλλων εργασίας είναι βασικές πτυχές κάθε συστήματος ERP. Χωρίς ακριβή καταγραφή των ωρών εργασίας, δεν μπορεί να είναι εύκολη η ακριβής παρακολούθηση του κόστους και του προϋπολογισμού του έργου. Η τήρηση του χρόνου βοηθά επίσης να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι πληρώνονται για τις ώρες που εργάζονται.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαχείρισης της Χρονομέτρησης σε ένα σύστημα ERP. Μια συνηθισμένη προσέγγιση είναι η χρήση της χρονομέτρησης για την παρακολούθηση του χρόνου που δαπανάται για κάθε εργασία. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι καταγράφουν με ακρίβεια τον χρόνο τους. Μια άλλη μέθοδος είναι η χρήση χρονομετρητών για την παρακολούθηση των ωρών άφιξης και αναχώρησης των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους διευθυντές να επαληθεύσουν ότι οι εργαζόμενοι εργάζονται τις ώρες που ισχυρίζονται ότι εργάζονται.

Ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη προσέγγιση, είναι σημαντικό να υπάρχει μια διαδικασία για τη διαχείριση της Χρονομέτρησης σε ένα σύστημα ERP. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει διαδικασίες για την καταγραφή του χρόνου, την υποβολή φύλλων εργασίας και την έγκριση ή απόρριψη φύλλων εργασίας. Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχουν στρατηγικές για τον χειρισμό εξαιρέσεων, όπως οι εργαζόμενοι που εργάζονται υπερωριακά ή οι εργαζόμενοι που απουσιάζουν από την εργασία τους.

  • Επιβολή της παρακολούθησης του χρόνου και της χρονομέτρησης
  • Είσοδος ρολογιού - Έξοδος ρολογιού
  • Ορισμός προθεσμιών
  • Επισκόπηση του "Χρόνου"
  • Χρέωση πελατών με βάση τον εργάσιμο χρόνο
  • Προβολή Φύλλων Χρόνου βάσει Εργασιών και Έργων
  • Προσδιορισμός σημείων συμφόρησης
  • Παρακολούθηση άδειας και αναρρωτικής άδειας

Η παρακολούθηση του χρόνου και η τήρηση του χρόνου είναι σημαντικές πτυχές κάθε επιχείρησης. Βοηθούν να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι εργάζονται τον κατάλληλο αριθμό ωρών.

Η επιβαλλόμενη παρακολούθηση χρόνου και η χρονομέτρηση είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοί τους ακολουθούν αυτές τις πολιτικές. Μπορεί επίσης να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι δεν εργάζονται μη εξουσιοδοτημένες ώρες.

Το ρολόι εισόδου και εξόδου για σκοπούς καταγραφής του χρόνου εργασίας επιβάλλεται με τη χρήση του λογισμικού καταγραφής χρόνου εργασίας SIX ERP. Όταν ένας εργαζόμενος κάνει ρολόι, το λογισμικό καταγραφής χρόνου καταγράφει την ώρα και την ημερομηνία. Το λογισμικό καταγράφει την ώρα και την ημερομηνία όταν ο εργαζόμενος κάνει ωρομέτρηση. Αυτό επιτρέπει στους εργοδότες να παρακολουθούν πόσες ώρες εργάστηκαν οι εργαζόμενοι σε μια συγκεκριμένη ημέρα.

Στη διαχείριση έργων, ο καθορισμός προθεσμιών είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση ενός έργου σε καλό δρόμο. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να προγραμματίσουν καλύτερα το χρόνο και τους πόρους τους, καθορίζοντας ένα χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα ορόσημα. Η παράλειψη μιας προθεσμίας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, όπως χαμένες ευκαιρίες ή καθυστερημένη παράδοση ενός προϊόντος.

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον καθορισμό προθεσμιών στη διαχείριση έργων. Πρώτον, είναι σημαντικό να καθοριστεί ο σκοπός της προθεσμίας και ποιες θα είναι οι συνέπειες σε περίπτωση που δεν τηρηθεί. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να κατανοηθούν οι διαθέσιμοι πόροι και πόσος χρόνος απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας. Τέλος, είναι σημαντική η δημιουργία ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος που να λαμβάνει υπόψη τις πιθανές καθυστερήσεις.

Η διαχείριση χρόνου και η χρονομέτρηση είναι σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένες στο SIX ERP, επιτρέποντας προηγμένα επίπεδα ελέγχου του χρόνου του προσωπικού. 

Η τήρηση του χρόνου αποτελεί σημαντικό μέρος κάθε επιχείρησης με προσανατολισμό στην παροχή υπηρεσιών, ιδίως εκείνων που χρεώνουν τους πελάτες τους βάσει του χρόνου εργασίας. Υπάρχουν μερικοί διαφορετικοί τρόποι χειρισμού της Χρονομέτρησης, αλλά ο πιο συνηθισμένος είναι η κατανομή της σε βήματα. Αυτό απλοποιεί τη χρέωση των πελατών, καθώς μπορείτε να πολλαπλασιάσετε τον αριθμό των ωρών εργασίας με τα κατάλληλα ωριαία ποσοστά.

Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε όταν τιμολογείτε τους πελάτες με βάση τον χρόνο εργασίας. Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοι παρακολουθούν όλο τον χρόνο που εργάζονται, ακόμη και αν πρόκειται για λίγα λεπτά. Αυτό θα σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι τιμολογείτε τους πελάτες σας με ακρίβεια. Δεύτερον, να γνωρίζετε τυχόν ποσοστά υπερωριών που μπορεί να ισχύουν.

Η προβολή των φύλλων εργασίας είναι αναπόσπαστο στοιχείο για τη διαχείριση των ωρών εργασίας των εργαζομένων και τη διασφάλιση ότι όλοι πληρώνονται με ακρίβεια. Επιπλέον, η παρακολούθηση των αδειών και του χρόνου ασθενείας μπορεί να είναι επωφελής για να διασφαλιστεί ότι όλοι παίρνουν το κατάλληλο ρεπό. Το σύστημα διαχείρισης φύλλων εργασίας SIX ERP παρέχει αυτές τις δυνατότητες και πολλά άλλα.

Το σύστημα διαχείρισης χρονολογίου SIX ERP είναι πολύπλοκο και πολύ ολοκληρωμένο. Κάθε πτυχή του χρόνου λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται, ώστε οι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού - και οι διευθυντές έργων να μπορούν εύκολα να παρακολουθούν όλα τα σχετικά δεδομένα.

Ένα κοινό πρόβλημα με την παρακολούθηση του χρόνου εργασίας είναι ότι μπορεί να είναι δύσκολο να παρακολουθείται με ακρίβεια ο χρόνος του προσωπικού. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ορισμένους παράγοντες, όπως το ότι οι εργαζόμενοι δεν αναφέρουν με ακρίβεια τον χρόνο τους, ή σε ασυμφωνίες μεταξύ του χρόνου που παρακολουθείται και του πραγματικού χρόνου εργασίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όπως η απώλεια παραγωγικότητας, οι χαμένες προθεσμίες και η ανακριβής τιμολόγηση.

Ένα άλλο συνηθισμένο ζήτημα είναι ότι η παρακολούθηση του χρόνου μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για την παραγωγικότητα του προσωπικού. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν το προσωπικό καλείται να ξοδεύει πολύ χρόνο για την παρακολούθηση του χρόνου του, αντί να εργάζεται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση του προσωπικού και σε μείωση της παραγωγικότητας.

Το SIX ERP αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα εφαρμόζοντας καλύτερες μεθόδους παρακολούθησης ή αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες παρακολούθησης. Με την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα του προσωπικού τους και να διασφαλίσουν ότι οι στρατηγικές παρακολούθησης του χρόνου τους είναι πρακτικές και αποτελεσματικές.

SIX ERP Testimonial Cubes
“ Το πιο εύκολο και γρήγορο ERP με το οποίο συνεργάστηκα. Υπέροχη υποστήριξη και εξαιρετικές ενσωματώσεις δεδομένων. Το χρησιμοποιώ για όλες τις εταιρείες μου και πρέπει να πω ότι είμαι πραγματικά ικανοποιημένος. ”

Θέλετε να δείτε το SIX μόνοι σας;

Χρειάζεστε βοήθεια, έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να κάνετε ένα δωρεάν demo;

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική απορρήτου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα. Δεν θα μοιραστούμε ποτέ τα δεδομένα σας!