Αποποίηση ευθύνης

Τελευταία ενημέρωση: 27.07.2022

1. Ερμηνεία και ορισμοί

Ερμηνεία

Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα είναι γραμμένο με κεφαλαίο έχουν την έννοια που ορίζεται υπό τους ακόλουθους όρους. Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την ίδια έννοια ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό αριθμό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας αποποίησης ευθύνης:

Η Εταιρεία (που αναφέρεται είτε ως "η Εταιρεία", "Εμείς", "Εμείς" ή "μας" στην παρούσα Αποποίηση) αναφέρεται στην SIX MS GmbH, Unter den Linden 101, Βερολίνο, Γερμανία.
Η Υπηρεσία αναφέρεται στον Ιστότοπο.
Εσείς σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία ή την εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το εν λόγω φυσικό πρόσωπο έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.
Ο δικτυακός τόπος αναφέρεται στη SIX, προσβάσιμη από τη διεύθυνση https://six.ms.

2. Αποποίηση ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Υπηρεσία προορίζονται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης.

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, άμεση, έμμεση, επακόλουθη ή συμπτωματική ζημία ή οποιαδήποτε άλλη ζημία, είτε πρόκειται για αγωγή λόγω σύμβασης, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας ή του περιεχομένου της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις του περιεχομένου της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

4. Αποποίηση ευθύνης για λάθη και παραλείψεις

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Υπηρεσία είναι μόνο για γενική καθοδήγηση σε θέματα ενδιαφέροντος. Ακόμη και αν η Εταιρεία λαμβάνει κάθε προφύλαξη για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της Υπηρεσίας είναι επίκαιρο και ακριβές, μπορεί να προκύψουν σφάλματα. Επιπλέον, δεδομένης της μεταβαλλόμενης φύσης των νόμων, των κανόνων και των κανονισμών, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες που περιέχονται στην Υπηρεσία.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

5. Αποποίηση ευθύνης για δίκαιη χρήση

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δεν έχει πάντα ειδική άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Η Εταιρεία καθιστά το υλικό αυτό διαθέσιμο για κριτική, σχολιασμό, ειδησεογραφία, διδασκαλία, ακαδημαϊκή έρευνα ή έρευνα.

Η Εταιρεία πιστεύει ότι αυτό αποτελεί "θεμιτή χρήση" οποιουδήποτε τέτοιου υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 107 του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα από την Υπηρεσία για δικούς σας σκοπούς που υπερβαίνουν τη δίκαιη χρήση, πρέπει να λάβετε άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

6. Εκφρασθείσες απόψεις Αποποίηση ευθυνών

Η Υπηρεσία ενδέχεται να περιέχει απόψεις και γνώμες που είναι αυτές των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επίσημη πολιτική ή θέση οποιουδήποτε άλλου συγγραφέα, οργανισμού, οργανισμού, εργοδότη ή εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας.

Τα σχόλια που δημοσιεύονται από τους χρήστες είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη και οι χρήστες αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη, την ευθύνη και την ευθύνη για οποιαδήποτε δυσφήμιση ή δικαστική διαμάχη που προκύπτει από κάτι που γράφτηκε σε ένα σχόλιο ή ως άμεσο αποτέλεσμα κάποιου που γράφτηκε σε ένα σχόλιο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε σχόλιο δημοσιεύεται από χρήστες και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε σχόλιο για οποιονδήποτε λόγο.

7. Αποποίηση ευθύνης

Οι πληροφορίες στην Υπηρεσία παρέχονται με την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δεν ασχολείται με την παροχή νομικών, λογιστικών, φορολογικών ή άλλων επαγγελματικών συμβουλών και υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο της διαβούλευσης με επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, νομικούς ή άλλους αρμόδιους συμβούλους.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ειδική, τυχαία, έμμεση ή επακόλουθη ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με την πρόσβαση ή τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Υπηρεσίας.

8. Αποποίηση ευθύνης "Χρήση με δική σας ευθύνη"

Όλες οι πληροφορίες στην Υπηρεσία παρέχονται "ως έχουν", χωρίς καμία εγγύηση για την πληρότητα, την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών, και χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγγυήσεων απόδοσης, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη έναντι Εσάς ή οποιουδήποτε άλλου για οποιαδήποτε απόφαση που ελήφθη ή ενέργεια που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από την Υπηρεσία ή για οποιαδήποτε επακόλουθη, ειδική ή παρόμοια ζημία, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

9. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Αποποίηση ευθυνών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

hello@six.ms