• Συστήματα ERP
  • 12.07.2023

Δομή της ομάδας υλοποίησης ERP

Πώς να βρείτε τη σωστή ομάδα για υλοποιήσεις ERP

team-structure

Τα συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning) είναι απαραίτητα για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών και την αύξηση της αποδοτικότητας. Το λογισμικό ERP ενσωματώνει διάφορες επιχειρηματικές διαδικασίες, όπως η λογιστική, οι ανθρώπινοι πόροι, ο έλεγχος των αποθεμάτων και η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων. Η σωστή δομή της ομάδας είναι ζωτικής σημασίας κατά την εφαρμογή ενός συστήματος ERP, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία υλοποίησης εξελίσσεται ομαλά.

Η συμμετοχή των κατάλληλων ανθρώπων με τις σωστές δεξιότητες διασφαλίζει ότι η υλοποίηση θα είναι επιτυχής και μεγιστοποιεί την απόδοση της επένδυσης. Μια καλά δομημένη ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από μέλη τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας, τα οποία φέρνουν διαφορετικές οπτικές γωνίες και τεχνογνωσία για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του ERP. Αυτοί οι ειδικοί περιλαμβάνουν εσωτερικούς ενδιαφερόμενους, όπως προσωπικό πληροφορικής, προγραμματιστές λογισμικού και διαχειριστές έργων- εξωτερικούς συμβούλους που ειδικεύονται σε υλοποιήσεις ERP- τρίτους προμηθευτές που παρέχουν λύσεις υλικού ή λογισμικού- τελικούς χρήστες που είναι υπεύθυνοι για τη δοκιμή νέων χαρακτηριστικών ή λειτουργιών- και εκτελεστικούς χορηγούς που καθοδηγούν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Με μια ισχυρή ομάδα, οι εταιρείες μπορούν να διασφαλίσουν ότι θα αποκομίσουν τη μέγιστη δυνατή αξία από τις επενδύσεις τους σε ένα σύστημα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων.

Τι είναι μια ομάδα υλοποίησης ERP;

Μια ομάδα υλοποίησης ERP είναι μια ομάδα εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων που είναι υπεύθυνη για την επιτυχή εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP). Η ομάδα αποτελείται συνήθως από προσωπικό πληροφορικής και προγραμματιστές λογισμικού από το εσωτερικό της εταιρείας, διαχειριστές έργων και εξωτερικούς συμβούλους με εμπειρία σε υλοποιήσεις ERP. Είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της σωστής ενσωμάτωσης του συστήματος ERP στις υφιστάμενες επιχειρηματικές διαδικασίες και λειτουργίες του οργανισμού.

Τις περισσότερες φορές, η ομάδα περιλαμβάνει επίσης τρίτους προμηθευτές που παρέχουν λύσεις υλικού ή λογισμικού προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες της εταιρείας, τελικούς χρήστες που είναι υπεύθυνοι για τη δοκιμή νέων χαρακτηριστικών ή λειτουργιών και εκτελεστικούς χορηγούς που είναι τελικά υπεύθυνοι για την επιτυχή υλοποίηση.

Ρόλοι και αρμοδιότητες των μελών της ομάδας

1. Υπεύθυνος έργου

Ο διαχειριστής έργου είναι το κρίσιμο άτομο που ηγείται της ομάδας υλοποίησης του ERP. Είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη ολόκληρου του έργου και τη διασφάλιση της ομαλής και έγκαιρης εκτέλεσης των εργασιών. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη σχεδίων έργου, την ανάθεση καθηκόντων στα μέλη της ομάδας, την παρακολούθηση της προόδου, την παροχή ανατροφοδότησης και καθοδήγησης και την υποβολή εκθέσεων στα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Ο διαχειριστής έργου θα πρέπει να έχει σταθερή τεχνική κατανόηση των συστημάτων ERP και εμπειρία στη διαχείριση έργων και στον προϋπολογισμό.


2. Τελικοί χρήστες

Οι τελικοί χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη δοκιμή του νέου συστήματος ώστε να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, καθώς και για την παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με τυχόν προβλήματα ή βελτιώσεις που μπορεί να είναι απαραίτητες. Θα πρέπει να έχουν εμπειρία με το υπάρχον σύστημα ERP και να κατανοούν καλά τις ειδικές ανάγκες του τμήματός τους.
 

3. Εκτελεστικοί χορηγοί

Οι εκτελεστικοί χορηγοί καθοδηγούν και κατευθύνουν την ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υλοποίησης του ERP. Θα πρέπει να κατανοούν καλά τη συνολική στρατηγική και τους στόχους της εταιρείας, ώστε να διασφαλίζουν ότι το σύστημα εφαρμόζεται με γνώμονα αυτούς τους στόχους.


4. Επιχειρηματικός αναλυτής

Ο επιχειρηματικός αναλυτής διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση ότι το σύστημα ERP ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες της εταιρείας. Είναι υπεύθυνος για την έρευνα, την ανάλυση δεδομένων και την ανάπτυξη λύσεων για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Ο αναλυτής θα πρέπει να έχει ισχυρή κατανόηση του κλάδου και των διαδικασιών της εταιρείας και εμπειρία με τα συστήματα ERP.


5. Τεχνικός αρχιτέκτονας

Ο τεχνικός αρχιτέκτονας είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό της συνολικής αρχιτεκτονικής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης υλικού και της προσαρμογής λογισμικού. Θα πρέπει να έχει εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων και να έχει ισχυρή κατανόηση των συστημάτων ERP.


6. Προσωπικό πληροφορικής

Το προσωπικό πληροφορικής είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του λογισμικού, τη διαμόρφωσή του ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες της εταιρείας και την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών προβλημάτων κατά την εγκατάσταση. Θα πρέπει να κατανοούν σε βάθος τις έννοιες των βάσεων δεδομένων, καθώς και να γνωρίζουν σε βάθος το συγκεκριμένο σύστημα ERP που υλοποιείται.


7. Προγραμματιστές λογισμικού/προγραμματιστές

Οι προγραμματιστές λογισμικού είναι υπεύθυνοι για την προσαρμογή του συστήματος ERP ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εταιρείας. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρόσθετων χαρακτηριστικών ή λειτουργιών που μπορεί να απαιτούνται και τη διασφάλιση ότι το λογισμικό λειτουργεί κατάλληλα μετά την ανάπτυξή του. Οι προγραμματιστές λογισμικού θα πρέπει να διαθέτουν ένα στέρεο τεχνικό υπόβαθρο σε γλώσσες προγραμματισμού και εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού.


8. Δοκιμαστές

Οι δοκιμαστές διασφαλίζουν ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά και πληροί όλες τις απαιτήσεις της εταιρείας. Θα πρέπει να έχουν εμπειρία στον έλεγχο εφαρμογών λογισμικού και να κατανοούν καλά τα συστήματα ERP και τις ειδικές λειτουργίες τους.


Προαιρετικά: Προπονητές

Εάν το σύστημα εφαρμόζεται για μια νέα ομάδα χρηστών, μπορεί να απαιτηθεί εκπαίδευση από εκπαιδευτές για τον τρόπο χρήσης του συστήματος. Θα πρέπει να κατανοούν καλά το σύστημα ERP και τις διαδικασίες της εταιρείας, ώστε να παρέχουν μια κατάλληλη εμπειρία μάθησης.


Προαιρετικά: Εξωτερικοί σύμβουλοι

Ενδέχεται να επιστρατευθούν εξωτερικοί σύμβουλοι για την παροχή πρόσθετης υποστήριξης και εμπειρογνωμοσύνης καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής. Αυτοί οι σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν καλή κατανόηση των συστημάτων ERP και των επιχειρηματικών διαδικασιών και εμπειρία σε επιτυχημένες υλοποιήσεις.
Οι εξωτερικοί σύμβουλοι μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη τεχνογνωσία και διορατικότητα στη διαδικασία υλοποίησης. Συχνά ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η διαχείριση του έργου, ο προϋπολογισμός και η εκπαίδευση, δίνοντάς τους μια μοναδική οπτική γωνία για το σύστημα. Επιπλέον, μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία ή πόρους που μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση μιας επιτυχημένης υλοποίησης.

Ιδανικό μέγεθος και σύνθεση της ομάδας

Η κατάλληλη ομάδα για την υλοποίηση ενός ERP θα εξαρτηθεί από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του έργου, αλλά όλες οι ομάδες θα πρέπει να περιλαμβάνουν βασικά μέλη από κάθε έναν από τους προαναφερθέντες τομείς. Συνήθως, οι ομάδες πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον τέσσερα μέλη: έναν εκτελεστικό χορηγό, έναν επιχειρηματικό αναλυτή, έναν τεχνικό αρχιτέκτονα και τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού πληροφορικής. Ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις του έργου, η ομάδα μπορεί επίσης να χρειαστεί να περιλαμβάνει πρόσθετους πόρους, όπως προγραμματιστές λογισμικού, δοκιμαστές και εκπαιδευτές.

Το ιδανικό μέγεθος της ομάδας εξαρτάται επίσης από το πεδίο εφαρμογής και την κλίμακα του έργου. Οι μικρότερες υλοποιήσεις μπορεί να απαιτούν μια ομάδα μόλις τεσσάρων ή πέντε μελών, ενώ τα μεγαλύτερα έργα μπορεί να απαιτούν ομάδες με περισσότερα από 10 μέλη.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος, η διασφάλιση της εκπροσώπησης όλων των βασικών τομέων στην ομάδα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία. Επιπλέον, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ομάδα μπορεί να συνεργάζεται αποτελεσματικά και να επικοινωνεί με σαφήνεια για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας.

Μόλις συγκεντρωθεί η ομάδα, είναι απαραίτητο κάθε μέλος να κατανοεί το ρόλο του στο πλαίσιο του έργου και να εργάζεται για την επίτευξη κοινών στόχων. Ο καθορισμός σαφών στόχων για όλους μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια σελίδα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υλοποίησης.

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα διαθέτει επαρκείς πόρους και υποστηρίζεται από την ανώτερη διοίκηση για να είναι επιτυχής. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή επαρκούς χρηματοδότησης, τον καθορισμό λογικών χρονοδιαγραμμάτων, τη δέσμευση χρόνου και τη διασφάλιση ότι η ομάδα μπορεί να έχει πρόσβαση στα εργαλεία και τους πόρους που χρειάζεται.

Σημασία της σαφούς επικοινωνίας και της ομαδικής εργασίας

Είναι σημαντικό για τις ομάδες που ξεκινούν μια εφαρμογή ERP να διασφαλίζουν ότι όλα τα μέλη επικοινωνούν με σαφήνεια και συνεργάζονται αποτελεσματικά. Η σαφής επικοινωνία θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι όλοι όσοι συμμετέχουν σε ένα έργο κατανοούν το ρόλο τους, τις προσδοκίες τους και τον τρόπο με τον οποίο η εργασία τους συμβάλλει στη συνολική επιτυχία.

Η επικοινωνία χρειάζεται μια υγιή βάση κοινής κατανόησης των στόχων του έργου, του ρόλου τους στην επίτευξή τους και των προκλήσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν.

Η ομαδική εργασία περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των μελών, το σεβασμό των διαφορετικών απόψεων και τη συνεργασία για την επίλυση πιθανών προβλημάτων. Οι τακτικές συναντήσεις και οι έλεγχοι είναι απαραίτητοι για να διατηρούνται όλοι στο σωστό δρόμο και να παρέχεται η ευκαιρία να επανεξετάζεται η πρόοδος και να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές.

Σημείωση: Συχνά, τα έργα ERP συζητούν θέματα που δεν εξετάστηκαν ποτέ, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εσωτερικές συγκρούσεις, συζητήσεις και τοξικές συζητήσεις. Είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε ότι η υλοποίηση του ERP αποτελεί μια καλή αρχή για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων.

Πρόσληψη και δημιουργία της ομάδας

Κατά την πρόσληψη προσωπικού για μια ομάδα υλοποίησης ERP, η διασφάλιση ότι κάθε ρόλος θα καλυφθεί με τα κατάλληλα άτομα με την απαραίτητη εμπειρία και τις δεξιότητες που θα συμβάλουν σε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα είναι ζωτικής σημασίας. Αυτό περιλαμβάνει την αναζήτηση υποψηφίων που είναι γνώστες των συστημάτων ERP, έχουν ισχυρές τεχνικές και κριτικές δεξιότητες σκέψης και διαθέτουν καλή κατανόηση των επιχειρηματικών διαδικασιών που εμπλέκονται σε μια εφαρμογή ERP.

Μόλις εντοπιστούν οι κατάλληλοι υποψήφιοι για κάθε ρόλο, η παροχή κατάλληλων ευκαιριών κατάρτισης και ανάπτυξης είναι απαραίτητη. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή στα μέλη της ομάδας των απαραίτητων πόρων, όπως εκπαιδευτικά εγχειρίδια και διαδικτυακά σεμινάρια για τα συστήματα ERP, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι ενημερωμένοι για τις τελευταίες τεχνικές και τεχνολογίες. Επιπλέον, είναι σημαντικό να παρέχονται στα μέλη της ομάδας ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως προγράμματα καθοδήγησης ή συνεδρίες coaching.

Οι δραστηριότητες ομαδικής ανάπτυξης μπορεί να είναι ευεργετικές, καθώς επιτρέπουν την καλύτερη ανταλλαγή απόψεων και περισσότερες συζητήσεις. Οι δραστηριότητες οικοδόμησης ομάδας μπορεί να περιλαμβάνουν τακτικά ομαδικά γεύματα, κοινωνικές εκδρομές ή διασκεδαστικά παιχνίδια ή παζλ που προάγουν τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητες κριτικής σκέψης.

Διαχείριση της ομάδας

Ο καθορισμός σαφών στόχων από την αρχή ενός έργου είναι απαραίτητος για να διασφαλιστεί ότι όλοι κατανοούν το ρόλο τους, τι αναμένεται να συνεισφέρουν και πώς η εργασία τους θα βοηθήσει στην επιτυχία του έργου. Είναι επίσης σημαντικό να παρέχεται στα μέλη της ομάδας συνεχής υποστήριξη και πόροι καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, όπως πρόσβαση σε τεχνική και επιχειρηματική εμπειρογνωμοσύνη, σε σχετικά έγγραφα του έργου και σε οποιοδήποτε απαραίτητο λογισμικό ή υλικό.

Η διασφάλιση της προόδου του έργου αποτελεί επίσης ουσιαστικό μέρος της διαχείρισης της ομάδας. Θα πρέπει να πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις ελέγχου με τα μέλη της ομάδας για να εξετάζεται η πρόοδος, να συζητούνται τυχόν ζητήματα που έχουν προκύψει και να γίνονται προσαρμογές, εάν είναι απαραίτητο. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν εμποδίζουν την πρόοδο του έργου.

Παρακαλώ: Να γιορτάζετε τις επιτυχίες, τα ορόσημα και τα επιτεύγματα και να αναγνωρίζετε τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση των μελών της ομάδας, καθώς η καθημερινή εργασία συνεχίζεται και προκαλεί μεγάλο άγχος σε όλους τους εμπλεκόμενους. Να θυμάστε: Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να διαχειριστεί έναν επιπλέον φόρτο εργασίας δίπλα στα καθημερινά του καθήκοντα.

Συμπέρασμα

Η συγκρότηση μιας καλά δομημένης και αποτελεσματικής ομάδας υλοποίησης του ERP είναι απαραίτητη για την επιτυχία κάθε έργου. Είναι σημαντικό να αναζητήσετε υποψηφίους που είναι γνώστες των συστημάτων ERP, διαθέτουν ισχυρές τεχνικές δεξιότητες και κατανοούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Μόλις εντοπιστούν τα κατάλληλα άτομα, είναι απαραίτητο να τους παρέχονται επαρκείς ευκαιρίες κατάρτισης και ανάπτυξης και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου μπορούν να συνεργάζονται, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες ομαδικής ανάπτυξης. Τέλος, η αποτελεσματική διαχείριση της ομάδας απαιτεί τον καθορισμό σαφών στόχων και προσδοκιών στην αρχή του έργου, την παροχή συνεχούς υποστήριξης και πόρων, την τακτική παρακολούθηση της προόδου, την ταχεία αντιμετώπιση των προβλημάτων, τον εορτασμό των επιτυχιών στην πορεία και την αναγνώριση της σκληρής εργασίας όλων των εμπλεκόμενων μελών. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσετε ότι η εφαρμογή του ERP σας θα κυλήσει ομαλά, με αποτέλεσμα επιτυχή αποτελέσματα που θα ωφελήσουν όλους τους συμμετέχοντες!

Σχετικά με τον συγγραφέα
Δρ Ανδρέας Μάιερ

Ο Ανδρέας είναι ένας CEO προσανατολισμένος στα αποτελέσματα, ο οποίος διαθέτει σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας. Η εμπειρία του κυμαίνεται από ηγετικές θέσεις σε εταιρείες του Fortune 100, όπως η rentalcars.com (PCLN) ή η Intrasoft International, ένας κορυφαίος πωλητής λογισμικού Ε&Α με έδρα την ΕΕ. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα νευρωνικά δίκτυα από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, Γερμανία.

Στο παρελθόν ο Andreas έχει ιδρύσει με επιτυχία και έχει συνιδρύσει αρκετές νεοφυείς επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων τις XXL Cloud Inc., eShopLeasing Ltd και WDS Consulting SA. Η τεχνογνωσία του επικεντρώνεται έντονα στο σύγχρονο headless Commerce και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών σε οικοσυστήματα πληροφορικής.

Συναφή άρθρα

Warehouse and Supplier Management
Top 10 χαρακτηριστικά ERP που χρειάζονται οι αποθήκες και οι διανομείς
Εάν ασχολείστε με την αποθήκευση και τη διανομή αγαθών, τότε γνωρίζετε ότι η ύπαρξη ενός καλού συστήματος ERP είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία σας. Αλλά με τόσα πολλά διαφορετικά...
Beginners guied to CRM
Οδηγός για αρχάριους στα CRM: CRM για την επιχείρησή σας
Το CRM, ή Διαχειριστής Σχέσεων Πελατών, είναι λογισμικό που βοηθά τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται και να οργανώνουν τα δεδομένα των πελατών. Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή - ένα CRM...
Successful human resource management
Επιτυχημένη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού: το καύσιμο για κάθε εταιρεία
Η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων (ΔΑΔ) είναι ένας υποτομέας της διοίκησης επιχειρήσεων που περιστρέφεται γύρω από την εργασία και τις πτυχές του προσωπικού. Συνδυάζει όλες τις στρατηγικές, τα μέτρα και...