• Κατασκευή
 • 14.10.2022

Διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας στα ERP

Ένας οδηγός βήμα προς βήμα για την εφαρμογή της αυτοματοποίησης της παραγωγής

managing-manufacturing-in-erps.jpg
“ Η αυτοματοποίηση δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα μόνο για όσους εργάζονται στον τομέα της μεταποίησης. Τα ρομπότ θα αντικαταστήσουν τη σωματική εργασία- η τεχνητή νοημοσύνη και το λογισμικό θα αντικαταστήσουν τη διανοητική εργασία. “

Τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) είναι ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού που βοηθούν τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τα ζωτικά στοιχεία των λειτουργιών τους, όπως η ανάπτυξη προϊόντων, η παραγωγή, η αλυσίδα εφοδιασμού, η ναυτιλία και η εφοδιαστική, η διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες (CRM) και τα οικονομικά. 

Ένα σύστημα ERP ενοποιεί όλες αυτές τις επιχειρηματικές λειτουργίες σε μια ενιαία, ολοκληρωμένη λύση λογισμικού στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι χρήστες από οπουδήποτε στον οργανισμό. Αυτή η κεντρική πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εξορθολογίζουν τις διαδικασίες τους και να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους. 

Παρόλο που τα συστήματα ERP διαφέρουν ως προς τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα, όλα μοιράζονται τον ίδιο πρωταρχικό στόχο: να παρέχουν στις επιχειρήσεις μια πλήρη επισκόπηση των λειτουργιών τους και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις που θα τις βοηθήσουν να βελτιστοποιήσουν την απόδοσή τους.

Τα οφέλη του ERP

Τα συστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (ERP) είναι δημοφιλή σε μεσαίους και μεγάλους παραγωγικούς οργανισμούς, επειδή προσφέρουν πολλά οφέλη, όπως:

 • Διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας από την αρχή έως το τέλος σε ένα σύστημα.
 • Βελτιωμένη ορατότητα στην επιχείρηση, με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα επίπεδα αποθεμάτων, τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής και το κόστος.
 • Μειωμένη χρήση χαρτιού και βελτιωμένη ακρίβεια με ηλεκτρονική τεκμηρίωση και αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων.
 • Αύξηση της αποδοτικότητας με την αυτοματοποίηση της αίτησης υλικών, της καταχώρησης παραγγελιών και της τιμολόγησης.
 • Μειωμένοι χρόνοι παράδοσης και αυξημένη ικανοποίηση των πελατών με καλύτερο σχεδιασμό και εκτέλεση των προγραμμάτων παραγωγής.
 • Βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας μέσω καλύτερης αξιοποίησης των μηχανημάτων, των υλικών και της εργασίας.
 • Μεγαλύτερη ευελιξία στην ανταπόκριση σε αλλαγές στη ζήτηση των πελατών ή στα σχέδια παραγωγής.

Πώς το ERP διαχειρίζεται τη διαδικασία παραγωγής

Τα συστήματα ERP βοηθούν στη διαχείριση και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, ενσωματώνοντας όλα τα δεδομένα και τις διαδικασίες από τις πρώτες ύλες έως τα τελικά προϊόντα. Το ERP παρέχει μια ενιαία πηγή δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση όλα τα τμήματα, γεγονός που συμβάλλει στον εξορθολογισμό της διαδικασίας παραγωγής και στη βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων.

Η διαδικασία σχεδιασμού

Τα συστήματα ERP βελτιώνουν τη διαδικασία προγραμματισμού ενσωματώνοντας όλα τα σχετικά δεδομένα και παρουσιάζοντάς τα με τρόπο που καθιστά εύκολο να δει κανείς τι πρέπει να γίνει και πότε. Με τη διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας σε συστήματα ERP, οι υπεύθυνοι παραγωγής μπορούν να δουν ποια προϊόντα πρέπει να παραχθούν, πόσες μονάδες από κάθε προϊόν χρειάζονται, ποιοι πόροι απαιτούνται και πότε πρέπει να παραδοθεί το προϊόν. 

Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τη διαδικασία προγραμματισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός χρονοδιαγράμματος παραγωγής που εξασφαλίζει ότι όλα τα προϊόντα παραδίδονται εγκαίρως και ότι παράγεται ο σωστός αριθμός μονάδων. Τα συστήματα ERP επιτρέπουν επίσης την παρακολούθηση της προόδου και τον εντοπισμό πιθανών σημείων συμφόρησης για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, εάν είναι απαραίτητο. 

Η διαδικασία προγραμματισμού

Σε ένα σύστημα ERP, η παραγωγική διαδικασία υποδιαιρείται συνήθως σε δύο κύριους τύπους: παραγωγή και διακριτή. 

 1. Οι διαδικασίες παραγωγής συνδυάζουν υλικά για τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος, όπως στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Ο προγραμματισμός παραγωγής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας και τη διασφάλιση ότι τα προϊόντα παράγονται εγκαίρως και σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
 2. Οι διακριτές διεργασίες είναι εκείνες στις οποίες κάθε μεμονωμένο προϊόν κατασκευάζεται ξεχωριστά, όπως στην αυτοκινητοβιομηχανία ή στη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών.

Το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης ενός συστήματος ERP για τη διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας είναι ότι επιτρέπει στις επιχειρήσεις να έχουν ορατότητα σε όλες τις πτυχές της παραγωγικής διαδικασίας. Η αυξημένη ορατότητα σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίζουν τα σημεία συμφόρησης και τα πιθανά προβλήματα πριν από την εμφάνισή τους, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στη μείωση του κόστους.

Η διαδικασία εκτέλεσης

Για τη σωστή διαχείριση της διαδικασίας παραγωγής, οι κατασκευαστές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πολυάριθμους παράγοντες, όπως οι πόροι, η παραγωγική ικανότητα, ο ανταγωνισμός και η ζήτηση των πελατών. Τα συστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (ERP) παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία και τις δυνατότητες για τη διαχείριση αυτών των παραγόντων και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής.

Η διαδικασία εκτέλεσης σε ένα σύστημα ERP περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

 1. Σχεδιασμός: Το πρώτο βήμα είναι η ανάπτυξη ενός σχεδίου που καλύπτει όλες τις πτυχές της παραγωγικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των στόχων παραγωγής, των χρονοδιαγραμμάτων και των προϋπολογισμών.
 2. Προγραμματισμός: Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία ενός χρονοδιαγράμματος που περιγράφει λεπτομερώς πότε πρέπει να εκτελεστεί κάθε εργασία ή διαδικασία παραγωγής. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους διαθέσιμους πόρους, τόσο τους ανθρώπινους όσο και τους μηχανολογικούς.
 3. Παραγωγή: Μόλις οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα, μπορεί να ξεκινήσει η παραγωγή. Τα συστήματα ERP παρέχουν εργαλεία για την παρακολούθηση της προόδου και τον εντοπισμό τυχόν σημείων συμφόρησης ή περιοχών σπατάλης.
 4. Ποιοτικός έλεγχος: Ο ποιοτικός έλεγχος αποτελεί ουσιαστικό μέρος της παραγωγικής διαδικασίας και τα συστήματα ERP παρέχουν εργαλεία που βοηθούν να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές.
 5. Παράδοση: Το τελικό βήμα είναι η παράδοση του προϊόντος στον πελάτη. Τα συστήματα ERP μπορούν να παρακολουθούν τα επίπεδα των αποθεμάτων και να δημιουργούν έγγραφα αποστολής ανάλογα με τις ανάγκες.

Εφαρμογή του ERP στη μεταποιητική επιχείρησή σας

Ένα ERP, ή σύστημα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων, είναι μια λύση λογισμικού που βοηθά τις επιχειρήσεις να αυτοματοποιήσουν και να διαχειριστούν τις καθημερινές τους λειτουργίες. Μια μεταποιητική επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες από άλλους τύπους επιχειρήσεων, επομένως είναι ζωτικής σημασίας να επιλέξετε ένα σύστημα ERP σχεδιασμένο για τη μεταποίηση. Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε τα οφέλη του ERP για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις και πώς να το εφαρμόσετε στον κλάδο σας. 

Καθορισμός των στόχων σας

Τα ERP είναι πολύπλοκα συστήματα, επομένως είναι σημαντικό να καθορίσετε τους στόχους σας πριν ξεκινήσετε ένα έργο για την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος. Με τον τρόπο αυτό θα σας βοηθήσει να καθορίσετε ποια χαρακτηριστικά είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σας και ποια είναι δευτερεύοντα. Ο καθορισμός των στόχων θα σας βοηθήσει επίσης να ορίσετε έναν προϋπολογισμό και ένα χρονοδιάγραμμα για το έργο. Είναι πάντα συνετό να εμπλέκεται ένας σύμβουλος με προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της αυτοματοποίησης της παραγωγής για να λάβετε τις καλύτερες εκτιμήσεις με βάση την εμπειρία στον τομέα της παραγωγής. 

Ακολουθούν ορισμένα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά τον καθορισμό των στόχων σας για την υλοποίηση ενός ERP: 

 • Ποιοι είναι οι γενικοί επιχειρηματικοί σας στόχοι; Πώς περιμένετε από ένα σύστημα ERP να σας βοηθήσει να τους επιτύχετε;
 • Ποιες διαδικασίες πρέπει να εκσυγχρονίσετε ή να αυτοματοποιήσετε;
 • Ποιες πληροφορίες πρέπει να παρακολουθείτε; Πώς πρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτές;
 • Ποιος θα χρησιμοποιεί το σύστημα και τι εκπαίδευση θα χρειαστεί;
 • Ποιοι είναι οι περιορισμοί του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος;

Αξιολόγηση των τρεχουσών διαδικασιών σας

Η αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών παραγωγής είναι το πρώτο βήμα για να αποφασίσετε πώς θα εφαρμόσετε το ERP στην επιχείρησή σας. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά κάθε πτυχή της παραγωγής σας, από την απόκτηση πρώτων υλών έως την αποστολή τελικών προϊόντων, και να τεκμηριώσετε λεπτομερώς κάθε διαδικασία. Μόλις κατανοήσετε πλήρως την τρέχουσα ροή εργασιών της παραγωγής σας, μπορείτε να εντοπίσετε τους τομείς στους οποίους το ERP θα ήταν πιο επωφελές. 

Βασικοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά την αξιολόγηση των διαδικασιών σας: 

 • Αποτελεσματικότητα: Πόσο γρήγορα και εύκολα μπορούν να μετατραπούν οι πρώτες ύλες σε τελικά προϊόντα; Υπάρχουν σημεία συμφόρησης ή ανεπάρκεια στη διαδικασία; 
 • Ευελιξία: Πόσο εύκολα μπορεί να προσαρμοστεί η διαδικασία στις αλλαγές της ζήτησης ή των συνθηκών; Μπορεί η διαδικασία να επεκταθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τις ανάγκες; 
 • Ποιότητα: Τα τελικά προϊόντα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών; Υπάρχουν προβλήματα ελαττωμάτων ή αποβλήτων; 
 • Κόστος: Πόσο κοστίζει η παραγωγή κάθε μονάδας προϊόντος; Υπάρχουν ευκαιρίες μείωσης του κόστους; 

Μόλις αξιολογήσετε τις τρέχουσες διαδικασίες παραγωγής σας, μπορείτε να αρχίσετε να εντοπίζετε τα σημεία όπου το ERP θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Ίσως χρειάζεστε έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο παρακολούθησης των αποθεμάτων ή θέλετε να βελτιώσετε την εκτέλεση των παραγγελιών. Ίσως χρειάζεστε καλύτερη ορατότητα στο κόστος παραγωγής ή θέλετε να βελτιώσετε την επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων. Όποιες κι αν είναι οι συγκεκριμένες ανάγκες σας, η κατανόηση των υφιστάμενων διαδικασιών σας είναι απαραίτητη για την επιτυχή εφαρμογή του ERP. 

Επιλογή του σωστού συστήματος ERP

Ο πιο κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν αναζητάτε ένα σύστημα ERP για την υποστήριξη της μεταποιητικής σας επιχείρησης είναι η στενή ολοκλήρωση των ενοτήτων λογισμικού. Η ύπαρξη ενός συστήματος που θα επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση με το τρέχον λογισμικό λογιστικής, διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) και προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (ERP) είναι ζωτικής σημασίας.  

Πολλές έτοιμες λύσεις προσφέρουν στενή ενσωμάτωση, αλλά είναι απαραίτητο να εξετάσετε το κόστος που σχετίζεται με αυτές τις επιλογές. Ορισμένοι προμηθευτές θα παρέχουν μια ολοκληρωμένη λύση παραγωγής που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για μια επιτυχημένη εφαρμογή. Αυτές οι λύσεις μπορεί να είναι ακριβές, αλλά προσφέρουν τα πλεονεκτήματα της απρόσκοπτης ολοκλήρωσης και του χαμηλότερου συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (TCO). 

Συμπέρασμα

Τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) βοηθούν τους κατασκευαστές να διαχειρίζονται τη διαδικασία παραγωγής ενσωματώνοντας διάφορα τμήματα και λειτουργίες σε μια ενιαία εφαρμογή λογισμικού. Τα συστήματα ERP για την παραγωγή περιλαμβάνουν συνήθως λογιστικές μονάδες, μονάδες διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού, μονάδες ελέγχου ποιότητας και μονάδες αποστολής και παραλαβής. 

Υπάρχουν πολλά οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος ERP σε μια μεταποιητική επιχείρηση. Τα συστήματα ERP μπορούν να βελτιώσουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων, να βοηθήσουν τις εταιρείες να ανταποκρίνονται γρήγορα στις αλλαγές στη ζήτηση των πελατών και να μειώσουν τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση εργασιών όπως η τιμολόγηση και η διαχείριση αποθεμάτων. Επιπλέον, τα συστήματα ERP μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής. 

Ωστόσο, ορισμένες προκλήσεις συνδέονται με την εφαρμογή ενός συστήματος ERP σε μια μεταποιητική επιχείρηση. Μια πρόκληση είναι ότι μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί ένα σύστημα ERP που να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες μιας μεταποιητικής επιχείρησης. Επιπλέον, η υλοποίηση ενός συστήματος ERP μπορεί να είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να μην συνεργαστεί κανείς με τη σωστή πλατφόρμα.  
Εάν σκέφτεστε να εφαρμόσετε ένα σύστημα ERP στην επιχείρηση παραγωγής σας, είναι σημαντικό να ερευνήσετε και να εξετάσετε προσεκτικά όλα τα πιθανά οφέλη και τις προκλήσεις. Η συνεργασία με έναν συνεργάτη με εμπειρία στην υλοποίηση συστημάτων ERP σε μεταποιητικές επιχειρήσεις μπορεί να σας βοηθήσει να περιηγηθείτε σε αυτά τα νερά.

Το SIX ERP είναι μια λύση "με το κλειδί στο χέρι" που θα σας βοηθήσει στην υλοποίηση και τον εξορθολογισμό του παραγωγικού σας αγωγού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις περισσότερες βιομηχανίες. Με μια αβίαστη διαδικασία, μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας να γίνει πιο αποτελεσματική. Η προσέγγισή μας με γνώμονα τα δεδομένα, σε συνδυασμό με την απεριόριστη συνδεσιμότητα, ανοίγει νέες δυνατότητες σε έναν συνδεδεμένο κόσμο. Μιλήστε με τους συμβούλους μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις SIX Enterprise Resource Planning. 

Σχετικά με τον συγγραφέα
Δρ Ανδρέας Μάιερ

Ο Ανδρέας είναι ένας CEO προσανατολισμένος στα αποτελέσματα, ο οποίος διαθέτει σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας. Η εμπειρία του κυμαίνεται από ηγετικές θέσεις σε εταιρείες του Fortune 100, όπως η rentalcars.com (PCLN) ή η Intrasoft International, ένας κορυφαίος πωλητής λογισμικού Ε&Α με έδρα την ΕΕ. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα νευρωνικά δίκτυα από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, Γερμανία.

Στο παρελθόν ο Andreas έχει ιδρύσει με επιτυχία και έχει συνιδρύσει αρκετές νεοφυείς επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων τις XXL Cloud Inc., eShopLeasing Ltd και WDS Consulting SA. Η τεχνογνωσία του επικεντρώνεται έντονα στο σύγχρονο headless Commerce και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών σε οικοσυστήματα πληροφορικής.

Συναφή άρθρα

ERP Integrations - To Do or Not To Do?
Ενσωμάτωσης ERP - Να το κάνετε ή να μην το κάνετε;
Αυτή η δημοσίευση στο ιστολόγιο θα διερευνήσει πότε πρέπει και πότε δεν πρέπει να εκτελέσετε μια ενσωμάτωση ERP.Οι ενσωμάτωση ERP μπορεί να προσφέρει πολλά πιθανά οφέλη για τις εταιρείες. Μπορούν...
crm-systems-for-smes-banner
Συστήματα CRM για ΜΜΕ
Ως ιδιοκτήτης επιχείρησης, γνωρίζετε τη σημασία της διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων. Ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) είναι απαραίτητο για κάθε μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ). Τα CRM επιτρέπουν στις επιχειρήσεις...
managed-cloud-erp-banner.jpg
Διαχειριζόμενο Cloud ERP
Καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται, γίνεται όλο και πιο σημαντικό να έχετε ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα για τη διαχείριση των εργασιών σας. Ένα σύστημα ERP που βασίζεται στο cloud...