• Συστήματα ERP
  • 07.09.2022

Διαχείριση δεδομένων. Τι είναι;

Γιατί κάθε εταιρεία χρειάζεται μια σωστά μελετημένη λύση διαχείρισης δεδομένων...

data-management-banner.png
“ Από την αυγή του πολιτισμού έως το 2003 δημιουργήθηκαν 5 exabytes πληροφοριών, αλλά τόσες πληροφορίες δημιουργούνται τώρα κάθε δύο ημέρες. “

Η διαχείριση δεδομένων είναι η οργάνωση και η διατήρηση δεδομένων ώστε να είναι εύκολη η εύρεση και η χρήση τους. Οι καλές πρακτικές διαχείρισης δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να βελτιώσουν την αποδοτικότητα, να λάβουν καλύτερες αποφάσεις και να προστατευθούν από την απώλεια δεδομένων.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση δεδομένων, αλλά όλες περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός συστήματος για την αποθήκευση, την οργάνωση και την πρόσβαση στα δεδομένα. Τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν σε διάφορες μορφές, όπως λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων και αρχεία. Είναι σημαντικό να επιλέξετε μια μορφή αποθήκευσης που να ταιριάζει καλά στον τύπο των δεδομένων που διαχειρίζεστε και στις ανάγκες του οργανισμού.

Τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων μπορούν να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται όλους τους τύπους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των οικονομικών, των αποθεμάτων και άλλων. Ένα καλό σύστημα διαχείρισης δεδομένων θα παρέχει έναν τρόπο πρόσβασης και ενημέρωσης των δεδομένων αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Θα επιτρέπει επίσης στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να μοιράζονται τα δεδομένα με άλλους ανάλογα με τις ανάγκες.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές λειτουργίες της διαχείρισης δεδομένων, αλλά όλες περιλαμβάνουν την οργάνωση και τη χρήση των δεδομένων. Ορισμένες από τις πιο κοινές λειτουργίες της διαχείρισης δεδομένων περιλαμβάνουν:

1. Συλλογή δεδομένων

Τα δεδομένα πρέπει να συλλεχθούν για να διαχειριστούν. Η συλλογή δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές του οργανισμού.

2. Επεξεργασία δεδομένων

Τα δεδομένα πρέπει να υποστούν επεξεργασία για να καταστούν αξιοποιήσιμα. Η επεξεργασία δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει τον καθαρισμό ή το μετασχηματισμό των δεδομένων ώστε να έχουν τη σωστή μορφή, την ταξινόμησή τους και την προσθήκη/αφαίρεση στηλών και γραμμών, όπως απαιτείται.

3. Επικύρωση δεδομένων

Τα δεδομένα πρέπει να επικυρωθούν για να διασφαλιστεί η ακρίβειά τους. Η επικύρωση δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει τον έλεγχο για σφάλματα και τη διασφάλιση ότι περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.

4. Αποθήκευση δεδομένων

Τα δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται σε ασφαλή και προστατευμένη τοποθεσία, ώστε να είναι προσβάσιμα όταν χρειάζεται. Η αποθήκευση δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία ή τη χρήση μιας βάσης δεδομένων, ενός λογιστικού φύλλου ή ενός συστήματος αρχείων.

5. Ενσωμάτωση δεδομένων

Τα δεδομένα πρέπει να ενσωματωθούν με άλλα συστήματα για να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Η ενσωμάτωση δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει τη σύνδεση με μια εταιρική βάση δεδομένων ή την εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών λογισμικού.

6. Πρόσβαση σε δεδομένα

Τα δεδομένα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες για να τα χρησιμοποιούν κατά περίπτωση. Ο έλεγχος πρόσβασης μπορεί να περιλαμβάνει τον καθορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών και τη χορήγηση δικαιωμάτων πρόσβασης ανάλογα με την περίπτωση.

7. Προστασία δεδομένων

Ο οργανισμός πρέπει να προστατεύει τα δεδομένα του από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση ή καταστροφή. Η προστασία δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση μέτρων ασφαλείας, όπως κωδικοί πρόσβασης, κρυπτογράφηση και τείχη προστασίας.

8. Διασφάλιση δεδομένων

Ο οργανισμός πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή οργανισμοί δεν έχουν πρόσβαση στις εμπιστευτικές πληροφορίες του. Η ασφάλεια δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση ασφαλών πρωτοκόλλων μετάδοσης, όπως SSL/TLS, HTTPS ή κρυπτογράφηση δεδομένων.

Γιατί είναι σημαντική η διαχείριση δεδομένων;

Η καλή διαχείριση δεδομένων είναι απαραίτητη για κάθε οργανισμό που βασίζεται σε δεδομένα για τις καθημερινές λειτουργίες του. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας ή απώλειας εσόδων παρακολουθώντας ποια δεδομένα αποθηκεύονται και πού και λαμβάνοντας μέτρα για να διασφαλίσουν την ακρίβεια και την ακεραιότητά τους.

Η διαχείριση δεδομένων βοηθά επίσης τους οργανισμούς να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις παρέχοντας ένα κεντρικό αποθετήριο για όλα τα δεδομένα που χρειάζονται για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Με την ενσωμάτωση των δεδομένων με άλλα συστήματα, οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης για όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται. Η διαχείριση δεδομένων μπορεί να συμβάλει στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων και στη βελτίωση της ακρίβειας αυτών των αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα - και όχι σε εικασίες!

Επιπλέον, οι καλές πρακτικές διαχείρισης δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προστατευτούν από την απώλεια δεδομένων. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο απώλειας σημαντικών πληροφοριών αποθηκεύοντας τα δεδομένα σε ασφαλή τοποθεσία και λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Πώς να μετατρέψετε τα δεδομένα σε περιουσιακό στοιχείο υψηλής αξίας;

Οι επιχειρήσεις μπορούν να μετατρέψουν τα δεδομένα σε περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και προβλέψεων. Τα μεγάλα δεδομένα είναι ανεπεξέργαστα δεδομένα που είναι πολύ μεγάλα για να επεξεργαστούν με παραδοσιακές μεθόδους. Τα έξυπνα δεδομένα είναι μεγάλα δεδομένα που έχουν υποστεί επεξεργασία, καθαρισμό ή διασταύρωση ώστε να καταστούν αξιοποιήσιμα ή αναγνώσιμα από τον άνθρωπο.

Τα μεγάλα δεδομένα (Big Data) αποτελούν πολύτιμο πόρο για τις επιχειρήσεις επειδή περιέχουν γνώσεις και προβλέψεις που μπορούν να τις βοηθήσουν να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους σε άσχετες μορφές. Με την επεξεργασία και τον καθαρισμό των μεγάλων δεδομένων, οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και να τις χρησιμοποιούν για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων. Τα μεγάλα δεδομένα είναι αδύνατο να κατανοηθούν λόγω του τεράστιου όγκου των δεδομένων. Η ποικιλία τύπων δεδομένων καθιστά επίσης δύσκολη την ανάλυσή τους. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους με την επεξεργασία και την ταξινόμηση των δεδομένων σε έξυπνα δεδομένα.

Τα έξυπνα δεδομένα (Smart Data) μπορούν να προκύψουν από τα μεγάλα δεδομένα με την ανάλυση των μοτίβων στα δεδομένα. Μερικές φορές τα έξυπνα δεδομένα αυξάνονται με το συνδυασμό διαφόρων πηγών δεδομένων. 
Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις μπορούν να μάθουν περισσότερα για τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των πελατών αναλύοντας τα δεδομένα. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να βελτιώσουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ και να δημιουργήσουν καλύτερα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Τα οργανωμένα δεδομένα είναι το κλειδί για τη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν έξυπνα δεδομένα για να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους κατανοώντας τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων. 

Κατανόηση διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται με τα δεδομένα

Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS)

Υπάρχουν διάφορα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, το καθένα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Ο συνηθέστερος τύπος ΣΔΒΔ είναι το σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS), το οποίο αποθηκεύει δεδομένα σε σχετικούς πίνακες. Τα RDBMS είναι δημοφιλή επειδή είναι εύχρηστα και κατανοητά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Συνήθως η υποβολή ερωτημάτων - ή η ανάκτηση δεδομένων - μπορεί να δομηθεί μέσω της λεγόμενης δομημένης γλώσσας ερωτημάτων (SQL)

Αντικειμενοστραφή συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (OODBMS)

αποθηκεύουν δεδομένα ως αντικείμενα, τα οποία μπορούν να χειριστούν μεμονωμένα ή ως μέρος μιας ομάδας. Αυτό τα καθιστά κατάλληλα για εφαρμογές που απαιτούν πολύπλοκο χειρισμό δεδομένων.

Βάσεις δεδομένων στη μνήμη

αποθηκεύουν τα δεδομένα στη μνήμη RAM αντί για ένα μέσο αποθήκευσης (π.χ. σκληρός δίσκος, SSD), γεγονός που τις καθιστά ταχύτερες από τις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων. Χρησιμοποιούνται συχνά για εφαρμογές πραγματικού χρόνου, όπως ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές ή χρηματιστηριακές συναλλαγές. Η διαχείριση δεδομένων γίνεται πιο επιρρεπής σε αποτυχία εάν τα υποκείμενα συστήματα αποτύχουν - οι πλεονάζουσες ρυθμίσεις που προστατεύουν την απώλεια δεδομένων μπορεί να είναι δύσκολο να εφαρμοστούν.

Βάσεις δεδομένων με στήλες

αποθηκεύουν δεδομένα σε στήλες αντί για γραμμές, γεγονός που τις καθιστά πιο αποτελεσματικές κατά την εκτέλεση ερωτημάτων που σαρώνουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων.

Βάσεις δεδομένων NoSQL

Η NoSQL είναι μια βάση δεδομένων που αποθηκεύει μη δομημένες πληροφορίες και αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο για την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών χωρίς προφανή σχέση μεταξύ τους.

Αποθήκες και λίμνες δεδομένων

Μια αποθήκη δεδομένων είναι ένας τύπος βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και τη διαχείριση δεδομένων. Συνήθως χρησιμοποιείται για ιστορική ανάλυση, υποβολή εκθέσεων και υποστήριξη αποφάσεων. Μια λίμνη δεδομένων είναι ένας τύπος συστήματος που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και τη διαχείριση δεδομένων. Χρησιμοποιείται συνήθως ως δεξαμενή δεδομένων για ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η κύρια διαφορά μεταξύ των αποθηκών δεδομένων και των λιμνών δεδομένων είναι ο τρόπος με τον οποίο αποθηκεύουν τα δεδομένα. Οι αποθήκες δεδομένων αποθηκεύουν τα δεδομένα σε πίνακες, ενώ οι λίμνες δεδομένων αποθηκεύουν τα δεδομένα ως αρχεία. Αυτό καθιστά ευκολότερη την επεξεργασία και την ανάλυση δεδομένων σε μια λίμνη δεδομένων από ό,τι σε μια αποθήκη δεδομένων.

Διαχείριση κύριων δεδομένων (MDM)

Η διαχείριση κύριων δεδομένων (MDM) είναι η δημιουργία και η διατήρηση μιας ενιαίας έκδοσης της αλήθειας για όλα τα δεδομένα σε μια επιχείρηση. Αυτό περιλαμβάνει τη διακυβέρνηση, την ενοποίηση και την ποιότητα των δεδομένων. Η MDM είναι σημαντική επειδή βοηθά τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την αποδοτικότητα, να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να προστατεύονται από την απώλεια δεδομένων.

Μία από τις κύριες προκλήσεις του MDM είναι η διασφάλιση ότι τα δεδομένα είναι ακριβή και ενημερωμένα. Αυτό μπορεί να γίνει με την εφαρμογή μιας διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας που ελέγχει τακτικά τα δεδομένα. Μια άλλη πρόκληση είναι η διασφάλιση της ενοποίησης όλων των δεδομένων σε ένα ενιαίο αποθετήριο. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση ενός εργαλείου διαχείρισης κύριων δεδομένων ή με την ανάπτυξη προσαρμοσμένων σεναρίων για την εξαγωγή των δεδομένων από διαφορετικά συστήματα.

Η διακυβέρνηση είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της MDM. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό κανόνων και πολιτικών για τον τρόπο χρήσης των δεδομένων και τη διασφάλιση ότι όλοι στον οργανισμό τους ακολουθούν. Με την εφαρμογή ισχυρών πολιτικών διακυβέρνησης, οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο διαφθοράς και κατάχρησης δεδομένων.

Ολοκλήρωση δεδομένων

Ολοκλήρωση δεδομένων είναι η διαδικασία ενσωμάτωσης νέων δεδομένων σε ένα υπάρχον σύστημα. Αυτό μπορεί να γίνει με την εισαγωγή των δεδομένων σε μια αποθήκη δεδομένων ή μια λίμνη δεδομένων ή με την παροχή τους σε ένα σύστημα αναφοράς.

Η ενσωμάτωση νέων δεδομένων σε ένα υπάρχον σύστημα μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, ιδίως αν τα δεδομένα προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ενσωμάτωσης νέων δεδομένων, ο καθένας με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του.

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος ενσωμάτωσης νέων δεδομένων είναι η εισαγωγή τους σε μια βάση δεδομένων.

Ένας άλλος τρόπος ενσωμάτωσης νέων δεδομένων είναι η χρήση ενός αγωγού επεξεργασίας δεδομένων. Οι αγωγοί επεξεργασίας δεδομένων περιλαμβάνουν τη διάσπαση των δεδομένων σε μικρότερα κομμάτια και τη διαδοχική επεξεργασία τους. Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό των δεδομένων ή για τη μετατροπή τους σε μορφή που είναι ευκολότερο να εργαστεί κανείς.

Τέλος, οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να ενσωματώσουν νέα δεδομένα συλλέγοντας πληροφορίες από τρίτες πηγές. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση API για την πρόσβαση στις πληροφορίες ή με τη χρήση web scraping.

Διακυβέρνηση δεδομένων, ασφάλεια και συμμόρφωση

Η διατήρηση της διακυβέρνησης δεδομένων, της ασφάλειας και της συμμόρφωσης μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να είναι δύσκολο να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα είναι ακριβή και ενημερωμένα και ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις πολιτικές του οργανισμού.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις για να βελτιώσουν τη διακυβέρνηση, την ασφάλεια και τη συμμόρφωση των δεδομένων. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι η εφαρμογή ισχυρών πολιτικών διακυβέρνησης. Αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν κανόνες για το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα και ποιος επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε αυτά.

Ένα άλλο σημαντικό βήμα είναι να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα είναι κατάλληλα ασφαλισμένα. Αυτό μπορεί να γίνει με την κρυπτογράφηση των δεδομένων ή τον περιορισμό της πρόσβασης σε ορισμένους χρήστες ή ομάδες. Τέλος, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς κανονισμούς που διέπουν την αποθήκευση και τη χρήση των δεδομένων.

Επιχειρηματική ευφυΐα και ανάλυση

Η επιχειρηματική ευφυΐα (BI) και η ανάλυση είναι σημαντικά εργαλεία για την κατανόηση και τη δράση των δεδομένων σε μια επιχείρηση. Τα εργαλεία BI μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν την απόδοση, να εντοπίζουν τάσεις και να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις.

Ένα από τα πλεονεκτήματα του BI και της ανάλυσης είναι ότι μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Αυτό μπορεί να γίνει με τη μετατροπή των δεδομένων σε οπτικοποιήσεις που είναι εύκολα κατανοητές ή με τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την εύρεση μοτίβων στα δεδομένα.

Ένα άλλο πλεονέκτημα του BI και της ανάλυσης είναι ότι μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την αποδοτικότητα. Αυτό μπορεί να γίνει με τον εντοπισμό πλεονασμών στα δεδομένα ή με τη σύσταση τρόπων βελτιστοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Η κύρια πρόκληση με το BI και την ανάλυση είναι ότι απαιτούν πολλά δεδομένα για να είναι αποτελεσματικά. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση σε πολλά δεδομένα ή δεν διαθέτουν τους πόρους για την επεξεργασία τους.

Πώς να δημιουργήσετε μια επιχειρησιακή στρατηγική δεδομένων;

  1. Προσδιορίστε τις ειδικές ανάγκες της εταιρείας σας σε τύπους δεδομένων.
  2. Ανάθεση αρμοδιοτήτων για αυτούς τους τύπους δεδομένων
  3. Καθορίστε τις διαδικασίες που διέπουν τη συλλογή και το χειρισμό των δεδομένων.

Για να δημιουργήσετε μια αποτελεσματική στρατηγική επιχειρηματικών δεδομένων, πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τους συγκεκριμένους τύπους δεδομένων που θα χρειαστεί και θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία σας. Αυτό περιλαμβάνει τόσο δομημένα όσο και μη δομημένα δεδομένα, καθώς και εσωτερικά και εξωτερικά δεδομένα για τον οργανισμό σας. Αφού έχετε μια σαφή εικόνα των δεδομένων που χρειάζεστε, μπορείτε να αναθέσετε την ευθύνη για κάθε τύπο δεδομένων και να καθιερώσετε διαδικασίες που θα διέπουν την απόκτηση, τη συλλογή και τον χειρισμό αυτών των δεδομένων.

Η διαχείριση δεδομένων είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση, διότι συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας, στη λήψη καλύτερων αποφάσεων και στην προστασία από την απώλεια δεδομένων. Οργανώνοντας και διατηρώντας τα δεδομένα σας, ώστε να είναι εύκολη η εύρεση και η χρήση τους, μπορείτε να εκσυγχρονίσετε τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες και να αποκομίσετε μεγαλύτερη αξία από τα δεδομένα σας. Επιπλέον, οι καλές πρακτικές διαχείρισης δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων σας, η οποία είναι απαραίτητη για την προστασία της επιχείρησής σας από απειλές στον κυβερνοχώρο.

Τελικές σκέψεις σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων

Καθώς οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται και γίνονται πιο πολύπλοκες, η ανάγκη για ορθές πρακτικές διαχείρισης δεδομένων γίνεται όλο και πιο σημαντική. Η διαχείριση δεδομένων είναι η οργάνωση και η διατήρηση δεδομένων ώστε να είναι εύκολη η εύρεση και η χρήση τους. Οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα, να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να προστατεύονται από την απώλεια δεδομένων με την καθιέρωση διαδικασιών για τη συλλογή και το χειρισμό δεδομένων.

Η διαχείριση δεδομένων είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση, διότι συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας, στη λήψη καλύτερων αποφάσεων και στην προστασία από την απώλεια δεδομένων. Οργανώνοντας και διατηρώντας τα δεδομένα σας ώστε να είναι εύκολη η εύρεση και η χρήση τους, μπορείτε να εξορθολογήσετε τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες και να αξιοποιήσετε μεγαλύτερη αξία από τα δεδομένα σας. Επιπλέον, οι καλές πρακτικές διαχείρισης δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων σας, η οποία είναι απαραίτητη για την προστασία της επιχείρησής σας από απειλές στον κυβερνοχώρο.

Εάν αναζητάτε μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης δεδομένων, το SIX ERP διαθέτει όλα τα εργαλεία και τις επιλογές αποθήκευσης που χρειάζεστε για να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία σας και να το χρησιμοποιήσετε ως κεντρικό εργαλείο διαχείρισης. Με τις ισχυρές δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων που διαθέτουμε, μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα και εύκολα μια σαφή εικόνα της απόδοσης της εταιρείας σας και να λάβετε καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις διαχείρισης δεδομένων μας και πώς μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της επιχείρησής σας ή να κλείσετε μια προσωπική επίδειξη.

Σχετικά με τον συγγραφέα
Δρ Ανδρέας Μάιερ

Ο Ανδρέας είναι ένας CEO προσανατολισμένος στα αποτελέσματα, ο οποίος διαθέτει σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας. Η εμπειρία του κυμαίνεται από ηγετικές θέσεις σε εταιρείες του Fortune 100, όπως η rentalcars.com (PCLN) ή η Intrasoft International, ένας κορυφαίος πωλητής λογισμικού Ε&Α με έδρα την ΕΕ. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα νευρωνικά δίκτυα από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, Γερμανία.

Στο παρελθόν ο Andreas έχει ιδρύσει με επιτυχία και έχει συνιδρύσει αρκετές νεοφυείς επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων τις XXL Cloud Inc., eShopLeasing Ltd και WDS Consulting SA. Η τεχνογνωσία του επικεντρώνεται έντονα στο σύγχρονο headless Commerce και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών σε οικοσυστήματα πληροφορικής.

Συναφή άρθρα

Warehouse and Supplier Management
Top 10 χαρακτηριστικά ERP που χρειάζονται οι αποθήκες και οι διανομείς
Εάν ασχολείστε με την αποθήκευση και τη διανομή αγαθών, τότε γνωρίζετε ότι η ύπαρξη ενός καλού συστήματος ERP είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία σας. Αλλά με τόσα πολλά διαφορετικά...
Benefits of using an ERP for employees
11 οφέλη από τη χρήση συστημάτων ERP για τις ΜΜΕ
Το λογισμικό ERP μπορεί να αποτελέσει μεγάλη βοήθεια για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Το ERP μπορεί να υποστηρίξει την εταιρεία σας με πολλούς τρόπους, από τη βελτίωση των διαδικασιών...
what-a-good-crm-needs-banner.jpg
Τι κάνει ένα καλό και εύκολο σύστημα CRM;
Ένα σύστημα CRM είναι ένα λογισμικό που βοηθά τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τις πελατειακές τους σχέσεις. Επιτρέπει στις εταιρείες να παρακολουθούν και να αποθηκεύουν δεδομένα πελατών, αλληλεπιδράσεις και πληροφορίες επικοινωνίας...