• Συστήματα ERP
  • 16.07.2022

Γιατί κάθε επιχείρηση χρειάζεται ένα σύστημα ERP

Οι 9 κυριότεροι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αποκτήσετε μια εργαλειοθήκη προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων!

ERP Business Needs
“ Το ERP είναι, πρώτον, μια στάση, δεύτερον, μια διαδικασία, και μόνο τρίτον, ένα σύνολο εργαλείων. “

Κάθε επιχείρηση χρειάζεται ένα σύστημα ERP. Ένα σύστημα ERP, ή σύστημα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων, είναι μια εφαρμογή λογισμικού που επιτρέπει σε μια εταιρεία να αυτοματοποιεί και να παρακολουθεί εργασίες σε όλα τα τμήματα. Με την εφαρμογή ενός συστήματος ERP, οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν την επικοινωνία εντός του οργανισμού, να κάνουν καλύτερη χρήση των πόρων και να μειώσουν το κόστος. Τα συστήματα ERP είναι απαραίτητα εργαλεία για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει την απόδοσή της και να αυξήσει την αποδοτικότητά της.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι τα συστήματα ERP δεν είναι μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις- μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στην πραγματικότητα, τα συστήματα ERP μπορούν να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς μπορούν να τις βοηθήσουν να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Τα συστήματα ERP εξισώνουν τους όρους ανταγωνισμού, παρέχοντας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τα ίδια εργαλεία και πληροφορίες που έχουν και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Αυτό επιτρέπει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να ανταγωνίζονται σε πιο ισότιμη βάση.

1. Αυτοματοποίηση εργασιών - μείωση γενικών εξόδων

Τα συστήματα ERP μπορούν να εξοικονομήσουν πολλά χρήματα στην επιχείρησή σας με την αυτοματοποίηση εργασιών, τη μείωση των γενικών εξόδων, τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και πολλά άλλα με τον εξορθολογισμό πολλών διαδικασιών στην επιχείρησή σας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων. Τα συστήματα ERP μπορούν επίσης να αυτοματοποιήσουν την επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα μεταξύ των τμημάτων.

2. Βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας

Τα συστήματα ERP βελτιώνουν την επικοινωνία εντός ενός οργανισμού, οδηγώντας σε μια πιο ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία. Τα συστήματα ERP επιτρέπουν την ανταλλαγή σημαντικών πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών τμημάτων, γεγονός που συμβάλλει στη διασφάλιση ότι όλοι εργάζονται για τους ίδιους στόχους. Επιπλέον, τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν στον γρήγορο εντοπισμό και την επίλυση ζητημάτων, πριν αυτά γίνουν μεγαλύτερα προβλήματα. Βελτιώνοντας την επικοινωνία εντός ενός οργανισμού, τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν στον εξορθολογισμό των λειτουργιών και στη βελτίωση της αποδοτικότητας.

3. Αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων

Τα συστήματα ERP διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων σε μια εταιρεία. Εξορθολογίζοντας τις διαδικασίες και παρέχοντας μια πιο ολιστική εικόνα της επιχείρησης, τα συστήματα ERP επιτρέπουν στα τμήματα να χρησιμοποιούν καλύτερα τον προϋπολογισμό τους. Αυτό μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην εταιρεία στο σύνολό της, καθώς οι πόροι χρησιμοποιούνται αποτελεσματικότερα και η επιχείρηση είναι σε θέση να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.

4. Κατανόηση των αλλαγών της αγοράς

Τα συστήματα ERP μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά στις αλλαγές της αγοράς. Τα συστήματα ERP βοηθούν τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τους πόρους τους, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται ευκολότερα στις διακυμάνσεις της αγοράς. Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία χρειάζεται να παράγει περισσότερα από ένα προϊόν που έχει μεγάλη ζήτηση, τα συστήματα ERP μπορούν να τη βοηθήσουν να το κάνει αυτό γρήγορα και χωρίς να σπαταλήσει χρόνο ή χρήμα. Ως αποτέλεσμα, τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να παραμείνουν μπροστά από τον ανταγωνισμό και να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους.

5. Βελτιστοποίηση των πόρων και μείωση της σπατάλης

Τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον, βελτιστοποιώντας τους πόρους και μειώνοντας τα απόβλητα. Τα συστήματα ERP βοηθούν τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν τα αποθέματα, ώστε να μπορούν να παραγγέλνουν και να αποθηκεύουν μόνο ό,τι χρειάζονται και να μην παραγγέλνουν υπερβολικά πολλά ή πολύ λίγα. Τα συστήματα ERP βοηθούν επίσης τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν τη χρήση ενέργειας, ώστε να μπορούν να κάνουν αλλαγές στις διαδικασίες τους για να χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια. Τα συστήματα ERP μπορούν επίσης να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μειώσουν τα απόβλητα, καθώς παρακολουθούν την ποσότητα των αποβλήτων που παράγουν και τις βοηθούν να βρουν τρόπους να τα μειώσουν.

6. Να γίνετε πιο συμμορφούμενοι

Τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τους κυβερνητικούς κανονισμούς, μειώνοντας τον κίνδυνο προστίμων ή ποινών. Αυτοματοποιώντας εργασίες όπως η υποβολή φορολογικών αναφορών και η παρακολούθηση των ωρών εργασίας των εργαζομένων, τα συστήματα ERP διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να διασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τους κυβερνητικούς κανονισμούς. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αποφύγουν δαπανηρά πρόστιμα και κυρώσεις και να διατηρήσουν την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

7. Καλύτερες αποφάσεις με βάση τα δεδομένα

Τα συστήματα ERP παρέχουν μια ενιαία εικόνα της επιχείρησης, επιτρέποντας στους διαχειριστές να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις με βάση ακριβή δεδομένα. Τα συστήματα ERP συγκεντρώνουν όλα τα σχετικά δεδομένα σε ένα ενιαίο σύστημα, το οποίο επιτρέπει στους διευθυντές να βλέπουν τη συνολική εικόνα και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Τα συστήματα ERP συμβάλλουν επίσης στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου σφαλμάτων, καθώς όλα τα δεδομένα προέρχονται από μία ενιαία πηγή. Αυτό μειώνει τις πιθανότητες λήψης αποφάσεων με βάση ανακριβείς πληροφορίες. Τα συστήματα ERP παρέχουν τα εργαλεία που χρειάζονται οι διευθυντές για να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις για την επιχείρηση.

8. Δυνατότητα επέκτασης της επιχείρησης

Τα ERP μπορούν να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά για την επέκταση μιας επιχείρησης σε νέους τομείς. Με τη δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος ERP, οι επιχειρήσεις μπορούν να συνδέσουν πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και ψηφιακά οικοσυστήματα. Επιπλέον, τα ERP μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση δεδομένων για άλλους σκοπούς, όπως το μάρκετινγκ ή η στρατηγική ανάλυση. Συνεπώς, τα ERP μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για να αναπτυχθεί μια επιχείρηση προς νέες κατευθύνσεις ή να προσφέρει νέες υπηρεσίες σε υφιστάμενους πελάτες.

9. Το ERP ως κεντρικός συνδετικός κρίκος

Τα ERP μπορούν να λειτουργήσουν ως κεντρικός σύνδεσμος μεταξύ διαφορετικών επιχειρηματικών στοιχείων. Με την ενσωμάτωση ενός συστήματος ERP, οι επιχειρήσεις μπορούν να συνδέσουν την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, το λογιστικό λογισμικό, το σύστημα CRM και άλλες εφαρμογές. Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται όλες τις δραστηριότητές τους από ένα κεντρικό σύστημα. Επιπλέον, τα ERP μπορούν να παρέχουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την επιχείρηση. Συνεπώς, τα ERP μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά.

Τελικές σκέψεις για το πώς τα ERP μπορούν να κάνουν τις ΜΜΕ πιο αποτελεσματικές

Τα συστήματα ERP αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν χρήματα, να βελτιώσουν την αποδοτικότητα, να λάβουν καλύτερες αποφάσεις και ακόμη και να επεκτείνουν την επιχείρησή τους. Τα συστήματα ERP παρέχουν μια ενιαία εικόνα της επιχείρησης, επιτρέποντας στους διαχειριστές να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις με βάση ακριβή δεδομένα. Τα συστήματα ERP συμβάλλουν επίσης στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου σφαλμάτων, καθώς όλα τα δεδομένα προέρχονται από μία ενιαία πηγή. Τα συστήματα ERP παρέχουν τα εργαλεία που χρειάζονται οι διευθυντές για να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις για την επιχείρηση. Εν ολίγοις, τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές σε ό,τι κάνουν.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε ακόμη ένα σύστημα ERP, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να εξετάσετε το ενδεχόμενο εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος. Θα χαρούμε να σας δείξουμε πώς το σύστημά μας μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να αναπτυχθεί.

Καλέστε μας στο +359889686829, κλείστε ένα demo ή αφήστε μια γραμμή στο chat για να έρθετε σε επαφή με την ομάδα του SIX ERP. Δεν θα το μετανιώσετε!

Σχετικά με τον συγγραφέα
Ovanes

Ο Ovanes Harutyunan είχε πάντα ένα πάθος να ασχολείται με τους ανθρώπους. Μετά τις σπουδές του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, εργάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο για αρκετά χρόνια και απέκτησε εκτεταμένη εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών. Στη συνέχεια βρήκε ένα νέο πάθος για την πληροφορική και τις πωλήσεις πληροφορικής, εργαζόμενος για πολλά χρόνια στις πωλήσεις λύσεων. Από το 2022, ο Ovanes "Max" είναι επαγγελματίας πωλήσεων και επιχειρηματικής ανάπτυξης στη SIX Management Services, με έμφαση στα συστήματα ERP για ΜΜΕ και επιχειρήσεις.

Στον ελεύθερο χρόνο του, στον Ovanes αρέσει να βρίσκεται στην ύπαιθρο. Είναι μεγάλος οπαδός της κουβανέζικης κουλτούρας και μουσικής και μπορείτε να τον βλέπετε τακτικά να χορεύει salsa με ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό του. Όποτε θέλει να ηρεμήσει, του αρέσει να ακούει τζαζ ή να επισκέπτεται ένα θέατρο ή έναν κινηματογράφο. Ο Ovanes είναι επίσης foodie, απολαμβάνει το μαγείρεμα σχεδόν όσο και το φαγητό.

Συναφή άρθρα

Implementing ERPs in manufacturing companies - Tips and Considerations
Εφαρμογή ERP σε μεταποιητικές εταιρείες - Συμβουλές και εκτιμήσεις
Σκέφτεστε να εφαρμόσετε ένα ERP στην εταιρεία παραγωγής σας; Είναι μια μεγάλη απόφαση και υπάρχουν πολλά που πρέπει να λάβετε υπόψη. Αλλά μην ανησυχείτε - είμαστε εδώ για να σας...
peppol-einvoicing-header.jpg
Οδηγός για την ηλεκτρονική τιμολόγηση PEPPOL
Η PEPPOL είναι κάτι περισσότερο από ένα πρότυπο ηλεκτρονικής τιμολόγησης: είναι ένας τρόπος για τον εξορθολογισμό του παγκόσμιου εμπορίου. Η υιοθέτησή του επιτρέπει στις εταιρείες, μεγάλες και μικρές, να περιηγηθούν...
human-resouce-management-in-erps-banner.jpg
Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στα ERP
Η Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ) είναι μια διαδικασία διαχείρισης των ανθρώπων στους οργανισμούς. Με την παραδοσιακή έννοια, οι λειτουργίες της ΔΑΔ περιλαμβάνουν την πρόσληψη, την επιλογή, την κατάρτιση και την...